Elmi məqalələr

Этнополитическая ситуация на Южном Кавказе после октябрьского переворота в России

Муса Джафар оглу Гасымлы Член-корреспондент НАНА,профессор Национальной академии наук Азербайд­жана, директор Института kавказоведе­ния (Баку, Азербайджан)      Этнополитическая ситуация на Южном Кавказе после Oктябрьского переворота в РоссииАннотация: В представленном

Kitablar / Elmi məqalələr

MUSA GASIMLI FROM "THE ARMENIAN ISSUE" TO ''THE ARMENIAN GENOCIDE'': IN SEARCH OF HISTORICAL TRUTH (1724-1920)

  MUSA GASIMLIFROM "THE ARMENIAN ISSUE" TO''THE ARMENIAN GENOCIDE'':IN SEARCH OF HISTORICAL TRUTH(1724-1920)

Kitablar / Elmi məqalələr

АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ И ТУРЦИЯ В 1920-1994 гг.: РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

АЗЕРБАЙДЖАН,АРМЕНИЯ И ТУРЦИЯВ 1920-1994 гг.:РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Kitablar / Elmi məqalələr

АНАТОЛИЯ И ЮЖНЫЙ КАВКАЗ В 1724-1920-е гг.: В ПОИСКАХ ИСТОРИЧЕСКОЙ ИСТИНЫ

АНАТОЛИЯ И ЮЖНЫЙ КАВКАЗВ 1724-1920-е гг.:В ПОИСКАХ ИСТОРИЧЕСКОЙ ИСТИНЫ

Elmi məqalələr

Gürcü kilsələrinin erməniləşdirilməsi: məqsəd nədir?

Nəsibə Mirzəyeva,AMEA-nın Qafqazşünaslıq İnstitutununGürcüstanşünaslıq şöbəsinin əməkdaşı Gürcü kilsələrinin erməniləşdirilməsi: məqsəd nədir? Gürcüstanda kilsələrin yaranma tarixindən. Məlum olduğu kimi, abidələr tarixlə ünsiyyət vasitəsidir. O, xalqın dünəni, bu günü, sabahıdır. Gürcüstanda ilk

Elmi məqalələr

ВОЗМОЖНАЯ УГРОЗА ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Мамедова Улькер Алиавсар кызы,старший лаборант Отдела «Северный Кавказ»Института Кавказоведения Национальной Академии Наук Азербайджана,  Баку  ВОЗМОЖНАЯ УГРОЗА ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИСЕВЕРНОГО КАВКАЗА Северный Кавказ представляет собой важный геостратегический регион

Elmi məqalələr

HEYDƏR ƏLİYEV: AZƏRBAYCANIN BMT İLƏ ƏMƏKDAŞLIĞI

AMEA Dünya Siyasəti İnstitutu baş elmi işçi, t.ü.f.d.Ramilə Bəhlul qızı Dadaşova dadashova.ramila@rambler.ruTel:(050)3657319      HEYDƏR ƏLİYEV: AZƏRBAYCANIN BMT İLƏ ƏMƏKDAŞLIĞI                            

Elmi məqalələr

INDUSTRIAL AND TERRITORIAL POTENTIAL OF THE NORTH CAUCASUS

Shahnaz Tagiyeva The Institute of Caucasus Studies of ANAS North Caucasus department Junior researcher  INDUSTRIAL AND TERRITORIAL POTENTIAL OF THE NORTH CAUCASUS  From a geostrategic standpoint, the North Caucasus is a gateway to Central Asia, in connection with

Elmi məqalələr

Ermənilər Şimali Qafqazda

           Ermənilər Şimali Qafqazda1700-cü illərdə Rusiya əhalisinin böyük qismi müsəlman türklərdən ibarət olan Kırımı işğal edərək Qafqaza doğru yönəlməyə başladı. Ardınca isə öz müstəmləkə siyasətinə uyğun olaraq bölgənin demoqrafik quruluşunu dəyişdirməyə başladı.

Elmi məqalələr

Women in Armed Conflicts and Importance of Women’ Participation in Resolving of Conflicts

Program ve Bildiri Özetleri Kitabı. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi. İstanbul, 25-26 Kasım 2016, s.167-168 Women in Armed Conflicts and Importance of Women’ Participation in Resolving of Conflicts Dadashova Ramila Bahlul - the Institute of Caucasian Studies of Azerbaijan National Academy of