İndekslər

Jurnalda dərc olunan müəlliflərin və elmi məqalələrinin indeksləndiyi beynəlxalq elmi indekslər