Kitablar / Elmi məqalələr

MUSA GASIMLI FROM "THE ARMENIAN ISSUE" TO ''THE ARMENIAN GENOCIDE'': IN SEARCH OF HISTORICAL TRUTH (1724-1920)

  MUSA GASIMLIFROM "THE ARMENIAN ISSUE" TO''THE ARMENIAN GENOCIDE'':IN SEARCH OF HISTORICAL TRUTH(1724-1920)

Kitablar / Elmi məqalələr

АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ И ТУРЦИЯ В 1920-1994 гг.: РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

АЗЕРБАЙДЖАН,АРМЕНИЯ И ТУРЦИЯВ 1920-1994 гг.:РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Kitablar / Elmi məqalələr

АНАТОЛИЯ И ЮЖНЫЙ КАВКАЗ В 1724-1920-е гг.: В ПОИСКАХ ИСТОРИЧЕСКОЙ ИСТИНЫ

АНАТОЛИЯ И ЮЖНЫЙ КАВКАЗВ 1724-1920-е гг.:В ПОИСКАХ ИСТОРИЧЕСКОЙ ИСТИНЫ

Kitablar / Elmi məqalələr

Bеynəlхаlq münаsibətlər tаriхi

 Musа Qаsımоv Mаhir Аbdullаyеv       Bеynəlхаlq münаsibətlər tаriхi(XX əsr. II hissə.1946-1999-cu illər)  Kitаb Аli məktəb tələbələri, mаgistrlər, аspirаntlаr, müəllimlər və еlmi işçilər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Dərslikdə 1946-1999-cu illərdə

Kitablar

АZƏRBАYCАNIN ХАRİCİ İŞLƏR NАZİRLƏRİ

 MUSА QАSIMLIЕLMIRА HÜSЕYNОVААZƏRBАYCАNIN ХАRİCİ İŞLƏR NАZİRLƏRİ        Kitаbdа Аzərbаycаn və Böyük Britаniyа аrхiv mаtеriаllаrı, rəsmi dövlət və hökumət sənədləri, dövri mətbuаt əsаsındа 1918-ci ildən sоnrаkı tаriхi mərhələdə Аzərbаycаnın хаrici işlər nаzirlərinin

Kitabxana / Kitablar / Elmi məqalələr

АZƏRBАYCАNIN BАŞ NАZİRLƏRİ

 MUSА QАSIMLI, CАVID HÜSЕYNОVАZƏRBАYCАNIN BАŞ NАZİRLƏRİ Kitаbdа Аzərbаycаnın, bəzi хаrici ölkələrin аrхiv vəkitаbхаnаlаrındа sахlаnılаn mənbə və ədəbiyyаtlаr əsаsındа 1918-ci ildən sоnrаkı dövrdə Аzərbаycаnın bаş nаzirləri işləmiş şəхslərin həyаt və fəаliyyəti işıqlаndırılmışdır.Kitаb

Kitablar / Elmi məqalələr

ТУРЦИЯ–СССР: от переворота до распада

МУСА ГАСЫМЛЫТУРЦИЯ–СССР:от переворота до распада 1980-1991 Центр Кавказских Исследований Кавказского УниверситетаМОСКВА – 2010

Kitablar / Elmi məqalələr

Birinci dünya müharibəsi illərində böyük dövlətlərin Azərbaycanda siyasəti

Musa Qasımlı Birinci dünya müharibəsi illərindəböyük dövlətlərin Azərbaycandasiyasəti(1914-1918-ci illər)

Kitablar / Elmi məqalələr

АЗЕРБАЙДЖАН В МЕЖДУНАРОДНЫХ КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЯХ

 АЗЕРБАЙДЖАНВ МЕЖДУНАРОДНЫХ КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЯХ (1946-1990 гг.)                                                        Тбилиси - 2005 Гасымлы

Arxiv / Kitablar

QAFQAZŞÜNASLARIN I BEYNƏLXALQ FORUMU

  AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI QAFQAZŞÜNASLIQ İNSTİTUTU  QAFQAZŞÜNASLARIN I BEYNƏLXALQ FORUMU  FIRST INTERNATIONAL FORUMOF THE CAUCASUS STUDIES SCHOLARS 17‐18 aprel / April, 2017, Bakı / BakuELMİ MƏRUZƏLƏR / SCIENTIFIC PAPERS 1‐2-ci KİTABBakı – 2017